မန္ဘာဝင္ထားျခင္းျဖင္႔ ပုိစ္႔အသစ္တင္တိုင္း ဖတ္ရႈရပါမည္။

Install The .NET Framework All Windows x86-x64- AllOS - ENU

ကြန္ျပဴတာတုိင္းမွာ မလြတ္တမ္း ထည္႔သြင္းရမည္႔ ျပီးေတာ႕ Develop လုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Android ...
Read More

ဝင္းဒုိးတင္ျပီတုိင္းမွာ အင္စေတာ႔ ျပဳလုပ္ရမည္႔ NET,Microsoft Visual, Java (Offline Installer) for (AIO)

သူငယ္ခ်င္းေတြ ကြန္ျပဴတာမွာ ဝင္းဒုိးတင္ျပီတုိင္းမွာ Software ေတြကုိ တစ္ခုျခင္း Installer  ျပဳလ...
Read More